دوره آموزشی تیم سازی

مدرسه اشتغال شریف

(مهلت ثبت ‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.)