اطلاعات دوره ای که قصد ثبت نام دارید:

مدرسه اشتغال استانی سمنان
پارک علم و فناوری استان سمنان