یوتاب تجارت آفتاب

یوتاب تجارت آفتاب

یوتاب تجارت آفتاب

مدیر عامل:

وب سایت:

http://fse-automation.com/fa-ir

پست الکترونیک:

h.engr@fse-automation.com

زمینه های فعالیت:

-

نمونه محصولات و خدمات شرکت/سازمان:

-

توصيف فضاي حرفه‌اي شرکت/سازمان در يک جمله:

-

شعار سازماني شرکت: -

رويکردهاي شرکت/سازمان در جذب نيروي انساني:

-

انگيزه و چشم‌اندازهاي حمايتي شرکت/سازمان از مدرسه اشتغال شريف:

-

پست الکترونيک: h.engr@fse-automation.com