کشاف ارتباط کار و سرمایه

کشاف ارتباط کار و سرمایه

کشاف ارتباط کار و سرمایه

مدیر عامل:

وب سایت:

http://www.cashaf.com

پست الکترونیک:

info@cashaf.ir

زمینه های فعالیت:

-

نمونه محصولات و خدمات شرکت/سازمان:

-

توصيف فضاي حرفه‌اي شرکت/سازمان در يک جمله:

-

شعار سازماني شرکت: -

رويکردهاي شرکت/سازمان در جذب نيروي انساني:

-

انگيزه و چشم‌اندازهاي حمايتي شرکت/سازمان از مدرسه اشتغال شريف:

-

پست الکترونيک: info@cashaf.ir